เยี่ยมบ้านด้วยหัวใจ เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23-06-2563 เวลา 07:29:11

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้จัดกิจกรรม "เยี่ยมบ้านด้วยหัวใจ เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ถือเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 8-26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ให้ได้ครบ 100% เพื่อเป็นการรู้จักผู้เรียนรายบุคคล เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที