ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีแม่เมาะ ได้ให้ที่ดินจำนวน ๕๓ ไร่ ๓ งาน ณ บ้านหางฮุง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ต่อมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๙ นางราณี โสรัตน์ ได้มารับงานในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๓o ได้รับอนุมัติให้โรงเรียนแม่เมาะวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับพิจารณาเข้าแผนรับย้ายให้ไปอยู่ที่ใหม่ในเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ณ บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ และดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และเปิดการเรียนการสอน ณ ที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๖ ซึ่งได้ทำพิธีรับมอบอาคารและสิ่งก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗