โรงเรียนแม่เมาะวิทยา : สพม เขต ๓๕
ปรัชญา
: ชาวแม่เมาะวิทยาที่ดี จะต้องรู้ดี รู้ชั่ว ปรพฤติชอบ และพึ่งตนเองได้
เอกลักษณ์
: ก้าวหน้าทางเทคโทโลยี มีความพร้อมด้านคุณธรรม
อัตลักษณ์
: มารยาทงาม ลือนามเพียบพร้อม อ่อนน้อมถ่อมตน น่ายลยินดี
วิสัยทัศน์
: โรงเรียนแม่เมาะวิทยาเป็นองค์กรที่มุ้งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศษรกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิติ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในปี 2563
คติพจน์
: ปญฺญา วธ เนน เสยฺ โย : ปัญญาประเสร็ฐยิ่งกว่าทรัพย์
คำขวัญ
: ปัญญาดี สามัคคี มีวินัย ใผ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน
: สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ อดทน สีเหลือง หมายถึง สติ ปัญญา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการ


จดหมายข่าวโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


เพลงมาร์ชโรงเรียน
วงลูกทุ่งโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน